Privacyreglement Praktijk KiddyUp

Opgesteld op 18 mei 2018 door eigenaar Praktijk KiddyUp, Mirrin Leemans-Dekkers.

Beste lezer,

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Daarom hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacyreglement wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Persoonsgegevens van klanten verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Namelijk het optimaal kunnen leveren van mijn diensten en producten. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit privacyreglement;
 • De verwerking van persoonsgegevens van klanten beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Praktijk KiddyUp, eigenaar Mirrin Leemans-Dekkers ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Praktijk KiddyUp, eigenaar Mirrin Leemans-Dekkers, wordt in dit document verder vermeld als Mirrin Leemans-Dekkers.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Mirrin Leemans-Dekkers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de begeleiding, een training of workshop;
 • Verzorgen van de begeleiding, een training of workshop;
 • Het eerste contact (inschrijving, aanmelding, maken van een afspraak);
 • Om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mirrin Leemans-Dekkers de volgende persoonsgegevens van u vragen.

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam van ouder en kind;
 • Adres, mobiel telefoonnummer, e-mailadres;
 • Geboortedatum van het kind;
 • Huidige groep van het kind.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan vraag ik u om meer persoonsgegevens dan enkel de contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en (aanvullende) begeleidingsinformatie, worden minimaal 1 jaar, maar niet langer dan 2 jaar na afloop van de begeleiding bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst de financiële administratie (bijv. factuurgegevens) 7 jaar bewaren.

Eerste contact via website
Wanneer u contact met mij opneemt via het contactformulier op mijn website, dan wordt uw naam en e-mailadres bewaard. Deze persoonsgegevens worden gebruikt door mij om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag of aanmelding. Wanneer er geen vervolgcontact is, dan worden deze gegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzamelen van (school)gegevens die ik nodig of nuttig acht voor het optimaliseren van de begeleiding, deelname aan een training of workshop;
 • Communicatie over de begeleiding, training of workshop;
 • De begeleiding, deelname aan een training of workshop.

Met deze partij (verwerker) zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Mirrin Leemans-Dekkers geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder, verzorger of partij waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Mirrin Leemans-Dekkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Mirrin Leemans-Dekkers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Mirrin Leemans-Dekkers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Dossiers worden bewaard in en afgesloten kast.

Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met mij op.

Ik herzie dit privacyreglement regelmatig en updates zullen op deze website geplaatst worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.

 

Contactgegevens

Praktijk KiddyUp, eigenaar Mirrin Leemans-Dekkers
LeoXIIIstraat 87
5171 KC Kaatsheuvel
06-27082608
info@kiddyup.nl

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera