Bewegen is het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind! Tijdens de eerste 8 levensjaren ontwikkelt een kind fundamenteel motorische bewegingspatronen. Deze motorische bewegingspatronen hebben invloed op de ontwikkelingen van neurale verbindingen in het brein. Hoe sterker en complexer bewegingspatronen zijn ontwikkeld, hoe sterker de groei van neurale verbindingen in het brein.

Een goed ontwikkeld netwerk van neurale verbindingen in het brein zorgt ervoor dat informatie snel en efficiënt kan worden opgenomen, verwerkt en onthouden. Essentieel voor het aanleren van basisvaardigheden op school, zoals lezen, schrijven en rekenen! Daarnaast is een goed ontwikkeld neuraal netwerk ook van belang voor de ontwikkeling van een goede taakwerkhouding en concentratie (executieve functies).

Kinderen met hiaten in de motorische ontwikkeling lopen vroeg of laat (PO/VO) eigenlijk altijd tegen problemen aan (dyslexie/AD(H)D) tijdens hun school carrière.
Het gaat eigenlijk altijd om gewoon slimme kinderen die op school om ogenschijnlijk onverklaarbare redenen niet kunnen laten zien wat ze kunnen. Ze hebben vaak moeite met het ontwikkelen van een goede taakaanpak, concentratie, het leren lezen/begrijpend lezen, schrijven en/of het automatiseren van bijvoorbeeld (tafel)sommen. En dát zorgt voor de nodige frustraties en onmacht bij kinderen, ouders en leerkrachten.
Niet zelden volgt dan een breed psychologisch onderzoek. Een psychologisch onderzoek geeft vaak een mooi en duidelijk inzicht in de sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van een kind. Echter is het na de conclusie van een psychologisch onderzoek soms een uitdaging om in de praktijk een kind datgene te bieden wat het écht nodig heeft. Onderliggende oorzaken (hiaten in de motorische ontwikkeling) van minder sterk ontwikkelde kanten worden namelijk zelden meegenomen in het psychologisch onderzoek en het advies wat daaruit volgt. Het risico ontstaat dat extra begeleiding n.a.v. het advies uit een psychologisch onderzoek (nog)niet het gewenste resultaat oplevert.
Onderzoek naar de basisoorzaken van problemen leidt vaak tot verhelderende inzichten. Daarom zijn een psychomotorisch onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen vaak zeer helpend (aanvullend) bij het opstellen van een begeleidingstraject voor een kind, wat uiteindelijk de kansen vergroot op helpende resultaten.

Psychomotorisch onderzoek

Tijdens een psychomotorisch onderzoek wordt onderzocht of fundamenteel motorische bewegingspatronen voldoende geautomatiseerd zijn door een kind. Er wordt daarnaast gekeken naar de zintuigelijke informatieverwerking. Ervan uitgaande dat een kind een goed gehoor en een goed zicht heeft, is het van groot belang óók zeker te weten dat auditieve en visuele informatie goed verwerkt wordt door het netwerk van neurale verbindingen in het brein. Met andere woorden: luisteren en kijken doe je niet alleen met je oren en ogen. De kwaliteit van het aangelegde neurale netwerk in je brein speelt hierbij een minstens zo belangrijke rol!

Op basis van alle bevindingen uit het psychomotorisch onderzoek ontvangen ouders een helder en concreet begeleidingsadvies. Het begeleidingsadvies is vaak niet alleen bedoeld voor de ouders, maar ook voor de leerkracht en/of andere (reeds betrokken) hulpverleners zoals: PMT-ers, (M)RT-ers, ambulant begeleiders, fysiotherapeuten, visueel trainers (voor o.a. fixatie disparatie) etc.  Door mijn eigen ervaring als leerkracht is mijn overtuiging dat de kracht van samenwerking tussen kind, ouders, leerkracht en overige hulpverleners met ieder hun eigen expertise, een kind verder kan helpen. Afstemming van hulp en begeleiding is noodzakelijk om resultaten te behalen en te voorkomen dat een kind, de ouders of de leerkracht overvraagd worden. Met andere woorden: we werken stap voor stap volgens een haalbaar en gedegen plan van aanpak.

Na de uitvoering van het psychomotorisch onderzoek ontvangen ouders digitaal een verslag. Vervolgens wordt dit verslag met ouders en eventueel leerkracht en/of andere hulpverleners besproken. Ouders zijn natuurlijk vrij om dit verslag te delen met school of andere betrokken instanties.

Kosten voor een psychomotorisch onderzoek, advisering en digitaal verslag bedragen
€ 520,-.
De kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Mocht je meer willen weten over een psychomotorisch onderzoek? Neem dan gerust contact met me op:
info@kiddyup.nl
06 -27 08 26 08

 

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera