Bewegen is het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind! Tijdens de eerste 8 levensjaren ontwikkelt een kind fundamenteel motorische bewegingspatronen. Deze motorische bewegingspatronen hebben invloed op de ontwikkelingen van neurale verbindingen in het brein. Hoe sterker en complexer bewegingspatronen zijn ontwikkeld, hoe sterker de groei van neurale verbindingen in het brein.

Een goed ontwikkeld netwerk van neurale verbindingen in het brein zorgt ervoor dat informatie snel en efficiënt kan worden opgenomen, verwerkt en onthouden. Essentieel voor het aanleren van basisvaardigheden op school, zoals lezen, schrijven en rekenen! Daarnaast is een goed ontwikkeld neuraal netwerk ook van belang voor de ontwikkeling van een goede taakwerkhouding, concentratie én het beheersen van emoties en impulsen (executieve functies).

Kinderen met hiaten in de psychomotorische ontwikkeling hebben een vergroot risico vroeg of laat (PO/VO) tegen problemen aan te lopen tijdens hun schoolcarrière.
Het gaat vaak om ‘normale’, gemiddeld tot slimme kinderen die op school om ogenschijnlijk onverklaarbare redenen niet kunnen laten zien wat ze kunnen. Ze hebben vaak moeite met het ontwikkelen van een goede taakaanpak, hebben een zwakke concentratie, moeite met het reguleren van emoties, problemen bij het leren lezen/begrijpend lezen, schrijven en/of het automatiseren van bijvoorbeeld (tafel)sommen. En dát zorgt voor de nodige frustraties en onmacht bij kinderen, ouders en leerkrachten.

Niet zelden volgt dan een breed psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek. Een psychologisch onderzoek geeft vaak een helder inzicht in de sterke/beschermende factoren (talenten) en de minder sterk ontwikkelde kanten (belemmerende factoren) van een kind. Een psychodiagnostisch onderzoek geeft duidelijkheid of er wel of geen sprake is van een diagnose  (bijv. ASS/AD(H)D, dyslexie) bij een kind.

Echter na de conclusie van een psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek kan het soms een uitdaging zijn om in praktijk een kind datgene te bieden wat het écht nodig heeft, omdat mogelijk meespelende, onderliggende oorzaken (zoals hiaten in de psychomotorische ontwikkeling) van minder sterk ontwikkelde kanten niet of zelden worden meegenomen in het psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek en het advies wat daaruit volgt. Het risico ontstaat dat extra begeleiding n.a.v. het advies uit een breed psychologisch/psychodiagnostisch onderzoek (nog)niet het gewenste resultaat oplevert.

Aanvullend psychomotorisch onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen kunnen leiden tot verhelderende, aanvullende inzichten die helpend kunnen zijn bij het opstellen van een begeleidingstraject voor een kind (mogelijk gediagnostiseerd met ASS/AD(H)D, dyslexie), wat uiteindelijk de kansen vergroot op helpende resultaten na begeleiding.

Niet zelden zijn ontspanning, plezier en beweging succesvolle ‘ingrediënten’ tijdens een begeleidingstraject!

 

Psychomotorisch onderzoek

Tijdens een psychomotorisch onderzoek wordt onderzocht of fundamenteel motorische bewegingspatronen voldoende geactiveerd en geautomatiseerd zijn door een kind. Er wordt daarnaast gekeken naar de zintuigelijke informatieverwerking. Ervan uitgaande dat een kind een goed gehoor en een goed zicht heeft, is het relevant om te onderzoeken op welke wijze een kind zintuigelijke informatie bij voorkeur verwerkt.

Op basis van alle bevindingen uit het psychomotorisch onderzoek ontvangen ouders een helder en concreet begeleidingsadvies. Het begeleidingsadvies kan op initiatief van ouders gedeeld worden met de leerkracht en/of andere (reeds betrokken) hulpverleners zoals: PMT-ers, (M)RT-ers, ambulant begeleiders, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,  speltherapeuten, visueel trainers (voor o.a. fixatie disparatie) etc.

Door mijn eigen ervaring als leerkracht/intern begeleider en ouder is mijn overtuiging dat de kracht van samenwerking tussen kind, ouders, leerkracht en overige hulpverleners met ieder zijn eigen expertise én respect voor elkaars expertise, een kind verder kan helpen. Afstemming van hulp en begeleiding is noodzakelijk om een optimaal resultaten te behalen en te voorkomen dat een kind, de ouders of de leerkracht overvraagd worden. Met andere woorden: we werken in overleg met elkaar, stap voor stap volgens een haalbaar en gedegen plan van aanpak en we evalueren dit indien gewenst met elkaar.

Na de uitvoering van het psychomotorisch onderzoek ontvangen ouders digitaal een verslag. Vervolgens wordt dit verslag met ouders en eventueel leerkracht en/of andere hulpverleners besproken.

Kosten voor een psychomotorisch onderzoek, advisering en digitaal verslag bedragen
€ 895,-.
De kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Mocht je meer willen weten over een psychomotorisch onderzoek? Neem dan gerust contact met me op:
info@kiddyup.nl
06 -27 08 26 08

 

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera