Algemene voorwaarden KiddyUp

1. Algemeen:
KiddyUp is opgericht door Mirrin Leemans-Dekkers (hierna ook wel te noemen: de coach) gevestigd te Kaatsheuvel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57190860
KiddyUp richt zich op het coachen van basisschoolleerkrachten en (basisschool)kinderen op het gebied van bewegend leren.

2. Verhindering:
Indien een in opdracht geplande workshop verzorgd door KiddyUp tenminste 10 werkdagen van tevoren wordt afgezegd per E-mail, per telefoon of door het inspreken van de voicemail, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 10 werkdagen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

KiddyUp is bevoegd activiteiten en afspraken te annuleren indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de afspraak onmogelijk is.

3. Tarieven:
Afhankelijk van de duur van een workshop, het aantal deelnemers, de afstand van de locatie waarop een workshop wordt verzorgd en het aantal workshops wordt vooraf een prijsopgave gemaakt. Bij een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is sprake van een opdrachtovereenkomst en gelden deze algemene voorwaarden.

4. Betalingsvoorwaarden:
Workshops worden achteraf gefactureerd. Opdrachtgevers verplichten zich de betaling binnen 10 werkdagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van KiddyUp.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt KiddyUp een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is KiddyUp gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €15,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van KiddyUp ben ik genoodzaakt de vorderingen die KiddyUp op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is KiddyUp gerechtigd verdere activiteiten op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Aansprakelijkheid:
Indien opdrachtgevers diensten afnemen bij KiddyUp geven zij toestemming voor het feit dat er bewogen wordt tijdens deze diensten/activiteiten en dat daarbij uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is sprake is van gepast lichamelijk contact. KiddyUp sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met beweegactiviteiten geboden tijdens diensten/activiteiten verzorgd door KiddyUp, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KiddyUp

Het advies van KiddyUp is resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. KiddyUp sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door KiddyUp, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KiddyUp.

 

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera