Algemene voorwaarden KiddyUp

1. Algemeen:
KiddyUp is opgericht door Mirrin Leemans-Dekkers (hierna ook wel te noemen: de coach) gevestigd te Kaatsheuvel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57190860
KiddyUp richt zich op het coachen van basisschoolleerkrachten en (basisschool)kinderen.

2. Verhindering:
Indien bij verhindering van de afspraak met KiddyUp tenminste 48 uren van tevoren wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 48 uren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, per E-mail, per telefoon of door de voicemail in te spreken. Bij afzeggingen door ziekte is overleg mogelijk.

KiddyUp is bevoegd activiteiten en afspraken te annuleren indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de afspraak onmogelijk is.

3. Tarieven:
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Prijzen staan vermeld op de website: www.kiddyup.nl onder het kopje Aanbod en tarieven of zijn op te vragen bij KiddyUp.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per E-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek. Hiervoor wordt het gangbare uurtarief gerekend.

Voor verslaglegging rekent KiddyUp het gangbare uurtarief.

KiddyUp houdt tijdens een coachingstraject een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

4. Betalingsvoorwaarden:
Coaching wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Opdrachtgevers(ouders/school) verplichten zich de betaling binnen 10 werkdagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van KiddyUp.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt KiddyUp een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever(ouders/school) niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is KiddyUp gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €15,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van KiddyUp ben ik genoodzaakt de vorderingen die KiddyUp op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is KiddyUp gerechtigd verdere activiteiten op te schorten, totdat de opdrachtgever (ouders/school) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Aansprakelijkheid:
Indien opdrachtgevers(ouders/schoolleiding) diensten afnemen bij KiddyUp geven zij toestemming voor het feit dat er bewogen wordt tijdens deze diensten/activiteiten en dat daarbij uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is sprake is van gepast lichamelijk contact. KiddyUp sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met beweegactiviteiten geboden tijdens diensten/activiteiten verzorgd door KiddyUp, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KiddyUp

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt KiddyUp u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Het advies van KiddyUp is resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. KiddyUp sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door KiddyUp, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KiddyUp.

6. vertrouwelijkheid:
Voor overleg met derden in het belang van de leerling, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

7. Verslag:
Op verzoek van de opdrachtgever (ouder/schoolleiding) kan er een schriftelijk verslag voor derden worden gemaakt. Dit verslag wordt door KiddyUp zelf gemaakt.

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera